Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


Εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου (EMCDDA)

 • General Report of Activities
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1996
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1966: Summary and Highlights
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1995
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1995: Σύνοψη και Βασικά Σημεία.
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1997
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1997: Summary and Highlights
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1997: Σύνοψη και Βασικά Σημεία
 • General Report of Activities 1996
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: New Trends in Synthetic Drugs in the European Union
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Estimating the Prevalence of Problem Drug Use in Europe
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Evaluating Drug Prevention in the European Union
 • EMCDDA MANUALS: Guidelines for the Evaluation of Drug Prevention: A manual for programme-planners and evaluators
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1997
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1998: Περίληψη και Βασικά Σημεία.
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1999
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1999
 • General Report of Activities 1998
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Outreach Work Among Drug Users in Europe
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Evaluating the Treatment of Drug Abuse in the European Union
 • Report on the Risk Assessment of MBDB in the Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs
 • Report on the Risk Assessment of 4-MTA in the Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs
 • Guidelines for the Risk Assessment on New Synthetic Drugs
 • European Union Legal Text of Drugs (CD-Rom)
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 • General Report of Activities 1999
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 2000
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2000
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Evaluation - A key tool for improving drug prevention
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Understanding and responding to drug use: The role of qualitative research
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Reviewing Current Practice in Drug-Substitution Treatment in the European Union
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 • General Report of Activities 2000
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 2001
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2001
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Modelling Drug Use: Methods to quantify and understand hidden processes
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Injecting Drug Use, Risk Behaviour and Qualitative Research in the time of AIDS
 • EMCDDA MANUALS: Guidelines for the Evaluation of Outreach Work - A manual for practitioners
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union and Norway 2002
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία 2002
 • Report on the Risk Assessment of GHB in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs
 • Report on the Risk Assessment of Ketamine in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Prosecution of Drug Users in Europe
 • DRUGS IN FOCUS: Key role of substitution in drug treatment
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Ο Καίριος Ρόλος της Υποκατάστασης στην Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών
 • DRUGS IN FOCUS: Drug users and the law in the EU
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Χρήστες Ναρκωτικών και Νομοθεσία στην ΕΕ
 • DRUGS IN FOCUS: Measuring prevalence and incidence of drug use
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Μέτρηση της Επικράτησης και της Επίπτωσης της Χρήσης Ναρκωτικών
 • DRUGS IN FOCUS: Drug injecting challenges public health policy
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Η Ενέσιμη Χρήση Ναρκωτικών αποτελεί Πρόκληση για την Πολιτική Δημόσιας Υγείας
 • DRUGS IN FOCUS: Drug prevention in EU schools
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Πρόληψη των Ναρκωτικών στα Σχολεία της ΕΕ
 • DRUGS IN FOCUS: Recreational Drug Use — A key EU challenge
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Ψυχαγωγική Χρήση Ναρκωτικών – Σημαντική Πρόκληση για την ΕΕ
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 • ANNUAL REPORT 2003: The State of the Drugs Problem in the European Union and Norway
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία
 • ANNUAL REPORT 2003: The State of the Drugs Problem in the Acceding and Canditate Countries to the EU
 • Report on the Risk Assessment of PMMA in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs
 • DRUGS IN FOCUS: Treating drug users in prison — a critical area for health-promotion and crime-reduction policy
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Θεραπεία Χρηστών Ναρκωτικών στις Φυλακές – Ένας κρίσιμος τομέας για την πολιτική προώθησης της υγείας και μείωση της εγκληματικότητας
 • DRUGS IN FOCUS: EU enlargement and drugs — challenges and perspectives
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Διεύρυνση τη ΕΕ και Ναρκωτικά – Προκλήσεις και προοπτικές
 • DRUGS IN FOCUS: Coordination: A key element of national and European drug policy
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Συντονισμός – Βασικό στοιχείο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα των ναρκωτικών
 • DRUGS IN FOCUS: Drug use amongst vulnerable young people
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Χρήση Ουσιών από Νεαρά Άτομα Ευπαθών Ομάδων
 • DRUGS IN FOCUS: Hepatitis C: A hidden epidemic
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Ηπατίτιδα C – Η αφανής επιδημία
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 • ANNUAL REPORT 2004: The State of the Drugs Problem in the European Union and Norway
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία
 • Report on the Risk Assessment of 2C-I, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs
 • Report on the Risk Assessment of TMA in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: An overview of cannabis Potency in Europea
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Hepatitis C and Injecting Drug Use: Impact, costs and policy options
 • DRUGS IN FOCUS: Evaluation of the European Union's 2000–04 Strategy and Action Plan
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Αξιολόγηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000-2004)
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 • ANNUAL REPORT 2005: The State of the Drugs Problem in Europe
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • ANNUAL REPORT 2005: SELECTED ISSUES
 • DRUGS IN FOCUS: Overdose – A major cause of avoidable death among young people
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Υπερβολική Δόση – Μια κύρια αιτία νεανικής θνησιμότητας που μπορεί να αποφευχθεί
 • DRUGS IN FOCUS: Comorbidity – Drug use and mental disorders
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Συννοσηρότητα – Χρήση ναρκωτικών και ψυχικές διαταραχές
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 • ANNUAL REPORT 2006: The State of the Drugs Problem in Europe
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • ANNUAL REPORT 2006: SELECTED ISSUES
 • EMCDDA Strategy and Work Programme 2007–2009
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 • ANNUAL REPORT 2007: The State of the Drugs Problem in Europe
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • SELECTED ISSUES 2007: Drugs and Driving
 • SELECTED ISSUES 2007: Drug use and related problems among very young people (under 15 years old)
 • SELECTED ISSUES 2007: Cocaine and crack cocaine – A growing public health issue
 • Early Warning System on New Psychoactive Substances – Operating Guidelines: Risk Assessments
 • DRUGS IN FOCUS: Hallucinogenic mushrooms – The challenge of responding to naturally occurring substances in an electronic age
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Παραισθησιογόνα Μανιτάρια – Η ηλεκτρονική εποχή αντιμέτωπη με την πρόκληση των φυσικών ουσιών
 • DRUGS IN FOCUS: Drugs and Crime – A complex relationship
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Ναρκωτικά και Εγκληματικότητα – Μια πολυσύνθετη σχέση
 • DRUGS IN FOCUS: Cocaine use in Europe – Implications for service delivery
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Χρήση Κοκαίνης στην Ευρώπη – Προβλήματα στην παροχή συναφών υπηρεσιών
 • EMCDDA MANUALS: Guidelines for the Evaluation of Treatment in the Field of Problem Drug Use
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 • ANNUAL REPORT 2008: The state of the drugs problem in Europe
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • SELECTED ISSUES 2008: National drug-related research in Europe
 • SELECTED ISSUES 2008: Towards a better understanding of drug-related public expenditure in Europe
 • SELECTED ISSUES 2008: Drugs and vulnerable groups of young people
 • DRUGS IN FOCUS: Substance use among older adults - A neglected problem
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Κατάχρηση Ουσιών από Ενηλίκους Μεγαλύτερης Ηλικίας – Ένα παραμελημένο πρόβλημα
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Drug Use, Impaired Driving and Traffic Accidents
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Prevention of Substance Abuse
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Assessing Illicit Drugs in Wastewater
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: A Cannabis Reader - Global issues and local experiences
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 • ANNUAL REPORT 2009: The state of the drugs problem in Europe
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • SELECTED ISSUES 2009: Polydrug use - Patterns and responses
 • SELECTED ISSUES 2009: Drug offences - Sentencing and other outcomes
 • EMCDDA Conference Proceedings: Identifying Europe’s information needs for effective drug policy
 • DRUGS IN FOCUS: Neurobiological research on drugs - Ethical and policy implications
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Νευροβιολογική Έρευνα για τα Ναρκωτικά – Ζητήματα δεοντολογίας και πολιτικής
 • DRUGS IN FOCUS: Responding to drug driving in Europe
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Αντιμετώπιση του Προβλήματος της Οδήγησης υπό την Επήρεια Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Addiction Neurobiology - Ethical and social implications
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Internet-based Drug Treatment Interventions
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη