Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


EMCDDA Τα Ναρκωτικά στο Προσκήνιο

 • DRUGS IN FOCUS: Key role of substitution in drug treatment
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Ο Καίριος Ρόλος της Υποκατάστασης στην Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών
 • DRUGS IN FOCUS: Drug users and the law in the EU
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Χρήστες Ναρκωτικών και Νομοθεσία στην ΕΕ
 • DRUGS IN FOCUS: Measuring prevalence and incidence of drug use
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Μέτρηση της Επικράτησης και της Επίπτωσης της Χρήσης Ναρκωτικών
 • DRUGS IN FOCUS: Drug injecting challenges public health policy
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Η Ενέσιμη Χρήση Ναρκωτικών αποτελεί Πρόκληση για την Πολιτική Δημόσιας Υγείας
 • DRUGS IN FOCUS: Drug prevention in EU schools
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Πρόληψη των Ναρκωτικών στα Σχολεία της ΕΕ
 • DRUGS IN FOCUS: Recreational Drug Use — A key EU challenge
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Ψυχαγωγική Χρήση Ναρκωτικών – Σημαντική Πρόκληση για την ΕΕ
 • DRUGS IN FOCUS: Treating drug users in prison — a critical area for health-promotion and crime-reduction policy
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Θεραπεία Χρηστών Ναρκωτικών στις Φυλακές – Ένας κρίσιμος τομέας για την πολιτική προώθησης της υγείας και μείωση της εγκληματικότητας
 • DRUGS IN FOCUS: EU enlargement and drugs — challenges and perspectives
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Διεύρυνση τη ΕΕ και Ναρκωτικά – Προκλήσεις και προοπτικές
 • DRUGS IN FOCUS: Coordination: A key element of national and European drug policy
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Συντονισμός – Βασικό στοιχείο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα των ναρκωτικών
 • DRUGS IN FOCUS: Drug use amongst vulnerable young people
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Χρήση Ουσιών από Νεαρά Άτομα Ευπαθών Ομάδων
 • DRUGS IN FOCUS: Hepatitis C: A hidden epidemic
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Ηπατίτιδα C – Η αφανής επιδημία
 • DRUGS IN FOCUS: Evaluation of the European Union's 2000–04 Strategy and Action Plan
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Αξιολόγηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000-2004)
 • DRUGS IN FOCUS: Overdose – A major cause of avoidable death among young people
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Υπερβολική Δόση – Μια κύρια αιτία νεανικής θνησιμότητας που μπορεί να αποφευχθεί
 • DRUGS IN FOCUS: Comorbidity – Drug use and mental disorders
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Συννοσηρότητα – Χρήση ναρκωτικών και ψυχικές διαταραχές
 • DRUGS IN FOCUS: Hallucinogenic mushrooms – The challenge of responding to naturally occurring substances in an electronic age
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Παραισθησιογόνα Μανιτάρια – Η ηλεκτρονική εποχή αντιμέτωπη με την πρόκληση των φυσικών ουσιών
 • DRUGS IN FOCUS: Drugs and Crime – A complex relationship
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Ναρκωτικά και Εγκληματικότητα – Μια πολυσύνθετη σχέση
 • DRUGS IN FOCUS: Cocaine use in Europe – Implications for service delivery
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Χρήση Κοκαίνης στην Ευρώπη – Προβλήματα στην παροχή συναφών υπηρεσιών
 • DRUGS IN FOCUS: Substance use among older adults - A neglected problem
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Κατάχρηση Ουσιών από Ενηλίκους Μεγαλύτερης Ηλικίας – Ένα παραμελημένο πρόβλημα
 • DRUGS IN FOCUS: Neurobiological research on drugs - Ethical and policy implications
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Νευροβιολογική Έρευνα για τα Ναρκωτικά – Ζητήματα δεοντολογίας και πολιτικής
 • DRUGS IN FOCUS: Responding to drug driving in Europe
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Αντιμετώπιση του Προβλήματος της Οδήγησης υπό την Επήρεια Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη