Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


Εκδόσεις έτους 1998

  • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 1997
  • Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 1997
  • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Evaluating Drug Prevention in the European Union
  • EMCDDA MANUALS: Guidelines for the Evaluation of Drug Prevention: A manual for programme-planners and evaluators
  • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη