Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Βασικός τομέας δράσης του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παρακολούθηση, τεκμηρίωση και ανάλυση στοιχείων παρεμβάσεων μείωσης της ζήτησης.

Η μείωση της ζήτησης περιλαμβάνει ποικίλες παρεμβάσεις που στοχεύουν:

  • στην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών,
  • στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών,
  • στη θεραπεία χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών,
  • στην αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτηση ατόμων

Ελληνικοί φορείς μείωσης της ζήτησης και παρεμβάσεις που υλοποιούν και έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδείγματα καλής πρακτικής (σύμφωνα με συγκεκριμένα αξιολογητικά κριτήρια που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο), προβάλλονται στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση δεδομένων EDDRA του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

 

Περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τις κύριες δραστηριότητες των υπηρεσιών μείωσης της ζήτησης των εξαρτησιογόνων ουσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...


Οι βασικοί άξονες δουλειάς του τομέα μείωσης της ζήτησης του ΕΚΤΕΠΝ περιλαμβάνουν:

  • τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τις παρεμβάσεις μείωσης της ζήτησης που υλοποιούνται στη χώρα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
  • τη διάχυση και ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τις παρεμβάσεις μείωσης της ζήτησης που υλοποιούνται στην Ελλάδα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
  • την ανάδειξη των παρεμβάσεων μείωσης της ζήτησης που υλοποιούνται στην Ελλάδα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
  • την προώθηση της αξιολόγησης και της σχετικής έρευνας σε όλο το φάσμα παρεμβάσεων μείωσης της ζήτησης στη χώρα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη