Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης της χώρας. Βασικός σκοπός του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παρουσίαση και διάθεση των στοιχείων που συλλέγονται και αναλύονται σε εθνικό (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ) και σε ευρωπαϊκό (π.χ. Εθνική Ετήσια Έκθεση που αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο) επίπεδο.

Εκτός από την πάγια παρουσίαση σε ετήσια βάση των πληροφοριών για τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης της χώρας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στόχο του ΕΚΤΕΠΝ αποτελεί επίσης η ανάδειξη των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης –κυρίως αυτών που αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής– καθώς και η προώθηση τους σε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών.

Η κοινωνική επανένταξη απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτησης ατόμων στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στα προγράμματα ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, η κοινωνική επανένταξη είναι ενσωματωμένη στην θεραπευτική διαδικασία. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Το ΕΚΤΕΠΝ στον τομέα της κοινωνικής επανενταξης επξερτημένων ή/και υπό απεξάρτησης ατόμων. Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης χώρας. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Ελλάδα: στοιχεία σχετικά με τη κοινωνική επανένταξη απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτησης ατόμων. Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 2011. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε το σχετικό κεφάλαιο
Ευρώπη: στοιχεία σχετικά με τη κοινωνική επανένταξη απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτησης ατόμων. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη, όπου παρουσιάζονται τελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία
Ελληνικές παρεμβάσεις με τη κοινωνική επανένταξη απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτησης ατόμων ‘καλής πρακτικής’. Ελληνικές παρεμβάσεις πρόληψης, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδείγματα καλής πρακτικής, προβάλλονται στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
Αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτηση ατόμων . Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα ναρκωτικά 2004-2012 και τα δύο Σχέδια Δράσης που την εξειδικεύουν, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2005–2008, και το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το 2009–2012, η κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων χρηστών θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας. Σε αυτήν εντάσσονται η πρόληψη της υποτροπής και η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και στιγματισμού. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη