Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα ναρκωτικά 2004-2012 και τα δύο Σχέδια Δράσης που την εξειδικεύουν, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2005–2008, και το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το 2009–2012, η κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων χρηστών θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας. Σε αυτήν εντάσσονται η πρόληψη της υποτροπής και η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και στιγματισμού (αρ 7 § 14, ΕΣΔ 2009–2012). Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική και τα Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης 2004–2012 και 2009–2012 μπορούν να μεταφορτωθούν από εδώ.

Το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης προσθέτει στα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κέντρου: α) την ανάπτυξη και εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών και προδιαγραφών διασφάλισης ποιότητας για όλους τους τομείς της μείωσης της ζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επανένταξης, και β) την εκπόνηση μεθοδολογικού πλαισίου για τη διερεύνηση της διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των σχετικών υπηρεσιών στα κράτη-μέλη (αρ.8 §§ 16, 18).

Τα πάγια καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κέντρου, αναφορικά με την κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων χρηστών, αφορούν την παρακολούθηση της εξέλιξης των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης στο κάθε κράτος-μέλος σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο, μέσα από τα στοιχεία που παράσχουν τα Εθνικά Κέντρα.

Στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου μπορείτε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε εξελίξεις στον τομέα της κοινωνικής επανένταξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη