Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΘΕΡΑΠΕΙΑ – Βασικοί άξονες δουλειάς του ΕΚΤΕΠΝ

Οι βασικοί άξονες δουλειάς του ΕΚΤΕΠΝ στη θεραπεία περιλαμβάνουν:

τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων για τα θεραπευτικά προγράμματα/μονάδες της χώρας

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τα θεραπευτικά προγράμματα/μονάδες της χώρας. Για τη συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών χρησιμοποιείται το Ερωτηματολόγιο για τη Θεραπεία.

Το Ερωτηματολόγιο για τη Θεραπεία (έκδοση Ιουλίου 2008, αναθεώρηση Ιανουαρίου 2010) αποτελεί αναθεωρημένη εκδοχή του πρωτότυπου ερωτηματολογίου TUF A (Treatment Unit Form Α, έκδοση Ιουνίου 1997). Η αναθεώρηση είχε στόχο τη βελτίωση της χρηστικότητας και της λειτουργικότητάς του, καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των εθνικών και ευρωπαϊκών καθηκόντων του ΕΚΤΕΠΝ.

Το Ερωτηματολόγιο για τη Θεραπεία στοχεύει, μέσω της συλλογής κατάλληλων στοιχείων να συμβάλει στην πλήρη και αναλυτική περιγραφή των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των θεραπευτικών υπηρεσιών στη χώρα μας, διευκολύνοντας τη συστηματική παρουσίαση της πορείας και της εξέλιξης των θεραπευτικών παρεμβάσεων σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο επιδιώκει να συγκεντρώσει στοιχεία ως προς την πολυμορφία και την διαφοροποίηση των διαθέσιμων θεραπευτικών προγραμμάτων (προγράμματα υποκατάστασης, στεγνά προγράμματα εσωτερικής διαμονής και εξωτερικής παραμονής, προγράμματα σωματικής αποτοξίνωσης, έγκαιρης παρέμβασης, προγράμματα για πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες κλτ.), ως προς την διαθεσιμότητα και την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων σ’ αυτά, ως προς το θεραπευτικό σχεδιασμό και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται, τους θεραπευτικούς στόχους και την παροχή επιμέρους εξειδικευμένων υπηρεσιών, την διαδικασία ένταξης και αξιολόγησης των θεραπευομένων, την έκβαση της θεραπευτικής διαδικασίας, τη στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητάς τους.

τη διάχυση και την ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τα θεραπευτικά προγράμματα/μονάδες της χώρας

Βασικός σκοπός του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παρουσίαση και διάθεση των στοιχείων που συλλέγονται και αναλύονται σε εθνικό (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ) και σε ευρωπαϊκό (π.χ. Εθνική Ετήσια Έκθεση που αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο) επίπεδο. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις αποτελούν πηγή αναφοράς και ενημέρωσης σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών υπηρεσιών τόσο για τους χαράσσοντες πολιτική, τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ουσιεξαρτήσεων, την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, τα ΜΜΕ αλλά και τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.
Επιπλέον, ελληνικά θεραπευτικά προγράμματα/μονάδες προβάλλονται σε σταθερή βάση από το ΕΚΤΕΠΝ μέσω των εξής ηλεκτρονικών βάσεων και εκδόσεων:

την ανάδειξη των ελληνικών θεραπευτικών προγραμμάτων/μονάδων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Εκτός από την πάγια παρουσίαση σε ετήσια βάση πληροφοριών για τα θεραπευτικά προγράμματα/μονάδες της χώρας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στόχος του ΕΚΤΕΠΝ αποτελεί επίσης η ανάδειξη των θεραπευτικών προγραμμάτων/μονάδων –κυρίως αυτών που αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής - καθώς και η προώθηση τους σε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών.
Στο πλαίσιο αυτό, ελληνικά θεραπευτικά προγράμματα/μονάδες που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδείγματα ‘καλής πρακτικής’ (σύμφωνα με συγκεκριμένα αξιολογητικά κριτήρια που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο), προβάλλονται στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση δεδομένων EDDRA του Ευρωπαϊκού Κέντρου.

την προώθηση της αξιολόγησης και της σχετικής έρευνας στον τομέα της θεραπείας

Το ΕΚΤΕΠΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αξιολόγησης με τη συμμετοχή σε ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, τη διενέργεια σχετικών προγραμμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό:

  • Συμβάλλει στον εμπλουτισμό της Ηλεκτρονικής Βάσης Εργαλείων Αξιολόγησης (Evaluation Instrument Bank) του Ευρωπαϊκού Κέντρου.
  • Πραγματοποίησε συγκριτική ανάλυση των ομοιοτήτων και των διαφορών ανάμεσα στα θεραπευτικά προγράμματα όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζονται στην ευρωπαϊκή βάση EDDRA.
  • Οργάνωσε συναντήσεις με εκπροσώπους θεραπευτικών φορέων και προγραμμάτων στην Ελλάδα προκειμένου να διαμορφωθεί κοινό εννοιολογικό πλαίσιο ορισμού της «επιτυχούς θεραπείας» και να διερευνηθεί η κατάσταση της αξιολόγησης στη χώρα.

Επιπλέον, το ΕΚΤΕΠΝ πραγματοποιεί σχετικές εκδόσεις, οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό:

  • Πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Σοβαρότητας της Εξάρτησης EuropASI.
  • Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) και τον ΟΚΑΝΑ πραγματοποίησε το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Αξιολόγηση θεραπευτικών υπηρεσιών για εξαρτημένα άτομα». Οι συμμετέχοντες ήταν εκπρόσωποι από όλες τις θεραπευτικές υπηρεσίες εξαρτημένων ατόμων.
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη