Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English
EditRegion2

Η θεραπεία αποτελεί τη σημαντικότερη ανταπόκριση στο πρόβλημα της ουσιοεξάρτησης, καθώς και στόχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα ναρκωτικά 2004–2012 και των δύο Σχεδίων Δράσης που την εξειδικεύουν, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2005–2008, και το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το 2009–2012. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική και τα Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης 2004–2012 και 2009–2012 μπορούν να μεταφορτωθούν από εδώ.

Στο νέο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009–2012) δίνεται έμφαση στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας, την προσβασιμότητα σε αυτήν και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα κράτη-μέλη (αρ. 8 & 9).

Το ίδιο Σχέδιο Δράσης προσθέτει στα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κέντρου: α) την ανάπτυξη και εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών και προδιαγραφών ποιότητας για όλους τους τομείς της μείωσης της ζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας, και β) την εκπόνηση μεθοδολογικού πλαισίου για τη διερεύνηση της διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των προαναφερόμενων υπηρεσιών στα κράτη-μέλη (αρ.8 §§ 16, 18).

Τα πάγια καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κέντρου, αναφορικά με τη θεραπεία των ναρκωτικών, αφορούν την παρακολούθηση της εξέλιξης των θεραπευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων στο κάθε κράτος-μέλος σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο, μέσα από τα στοιχεία που παράσχουν τα Εθνικά Κέντρα.

Στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου μπορείτε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε εξελίξεις στον τομέα της θεραπείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ορισμοί

Θεραπεία

Με τον όρο «Θεραπεία» ορίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα/παρέμβαση που απευθύνεται άμεσα σε άτομα που έχουν προβλήματα με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ (ως κύρια ουσία κατάχρησης) και η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ψυχολογικής, σωματικής και κοινωνικής τους κατάστασης. Η θεραπεία συνήθως παρέχεται από εξειδικευμένες υπηρεσίες και από εξειδικευμένους επαγγελματίες, μπορεί όμως να περιλαμβάνει και υπηρεσίες που παρέχονται από άτομα, τα οποία κατά κοινή ομολογία έχουν τις απαραίτητες θεραπευτικές δεξιότητες, αλλά δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα. Μπορεί επίσης να δοθεί και από γενικές υπηρεσίες που προσφέρουν ιατρική και ψυχολογική βοήθεια σε άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ουσιών.

Ο παραπάνω ορισμός υπό την ευρεία έννοια του όρου περιλαμβάνει:

 • παρεμβάσεις σε ενεργούς χρήστες οι οποίες στοχεύουν στην αποτοξίνωση και την αποχή,
 • παρεμβάσεις σε ενεργούς χρήστες οι οποίες στοχεύουν στην μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών,
 • μη-ιατρικές αλλά και ιατρικές παρεμβάσεις,
 • βραχείες παρεμβάσεις σε κρίση ή συμβουλευτική υποστήριξη,
 • δομημένα προγράμματα μεγάλης διάρκειας,
 • παρεμβάσεις θεραπείας σε φυλακισμένους χρήστες ή τη θεραπεία ως εναλλακτικό της φυλάκισης μέτρο.

Ωστόσο, αποκλείει:

 • τις επαφές με γενικές υπηρεσίες για παροχή μόνο κοινωνικής βοήθειας,
 • τις επαφές κατά τις οποίες η χρήση ουσιών είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με το πρόβλημα για το οποίο ο θεραπευόμενος ζητά βοήθεια,
 • παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά τις σωματικές επιπλοκές από την κατάχρηση ναρκωτικών (π.χ. υπερβολικές δόσεις ή μολύνσεις που θεραπεύονται σε νοσοκομείο),
 • επαφές αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου ή αλληλογραφίας,
 • αιτήσεις αποκλειστικά για πληροφόρηση επί πρακτικών θεμάτων,
 • επαφές αποκλειστικά με την οικογένεια του χρήστη (απαιτείται η προσέλευση του ίδιου του χρήστη).

Θεραπευτική μονάδα/πρόγραμμα

Ως «θεραπευτική μονάδα/πρόγραμμα» ορίζεται μια λειτουργική ή διοικητική/οργανωτική οντότητα που παρέχει θεραπεία σε χρήστες ουσιών. Συμπεριλαμβάνονται κέντρα αποτοξίνωσης εσωτερικής διαμονής, εξωτερικά ιατρεία ή άλλες υπηρεσίες εξωτερικής παραμονής, θεραπευτικές υπηρεσίες εσωτερικής παραμονής, προγράμματα υποκατάστασης (βραχείας διάρκειας ή συντήρησης), θεραπευτικές κοινότητες, θεραπευτικές υπηρεσίες σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, προγράμματα θεραπείας τοξικομανών σε φυλακές και τέλος ειδικές υπηρεσίες για τοξικομανείς στα πλαίσια των υπηρεσιών υγείας.

Στις θεραπευτικές μονάδες δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων ούτε οι μονάδες υγείας ή κοινωνικής πρόνοιας που μπορεί να δέχονται χρήστες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με αυτές για να ζητήσουν βοήθεια για άλλα προβλήματα.

Ένα θεραπευτικό πρόγραμμα μπορεί να βασίζεται σε δομές που είναι ιατρικές ή μη ιατρικές, κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές, δημόσιες ή ιδιωτικές, ειδικευμένες ή όχι.

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη