Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΠΡΟΛΗΨΗ – Βασικοί άξονες δουλειάς του ΕΚΤΕΠΝ

Οι βασικοί άξονες δουλειάς του ΕΚΤΕΠΝ στην πρόληψη περιλαμβάνουν:

τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τις παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται στη χώρα

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται στη χώρα. Στόχος είναι να αποτυπωθούν με συγκρίσιμο και συνολικό τρόπο ο αριθμός, η εμβέλεια και άλλα ποσοτικοποιημένα στοιχεία των παρεμβάσεων πρόληψης καθώς και να προωθηθεί η έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τις παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τους άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης, και τις παρεμβάσεις που υλοποίησαν στη διάρκεια ενός έτους αναφοράς, το ΕΚΤΕΠΝ αποστέλλει σε ετήσια βάση τα παρακάτω ερωτηματολόγια προκειμένου να συμπληρώσουν τα Κέντρα / οι φορείς:

 • Ερωτηματολόγιο Παρεμβάσεων Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα
 • Ερωτηματολόγιο Παρεμβάσεων Πρόληψης στην Οικογένεια
 • Ερωτηματολόγιο Παρεμβάσεων Πρόληψης στην Κοινότητα
 • Ταυτότητα Κέντρου Πρόληψης / φορέα

Τα ερωτηματολόγια αυτά έχουν σχεδιαστεί από το ΕΚΤΕΠΝ με βάση δείκτες που έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο και από ομάδες εμπειρογνωμόνων (με τη συμμετοχή του ΕΚΤΕΠΝ). Τα ερωτηματολόγια πήραν αυτή τη μορφή το 2007, όπου έγινε αναμόρφωση των ερωτηματολογίων πρόληψης που είχαν δημιουργηθεί και χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά πιλοτικά το 2002. Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια αποτελούν επίσης εργαλεία συλλογής στοιχείων παρεμβάσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της χρήσης οινοπνευματωδών ποτών.

Τα στοιχεία από την ανάλυση των ερωτηματολογίων παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, στις Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα, καθώς και στην Εθνική Έκθεση που κατατίθεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο ετησίως.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της μεθόδου συλλογής στοιχείων, το ΕΚΤΕΠΝ οργάνωσε πανελλήνια συνάντηση (ΕΠΙΨΥ, 11 Δεκεμβρίου 2010) με στελέχη πρόληψης προκειμένου να γίνει αναλυτική παρουσίαση του σκεπτικού των ερωτηματολογίων πρόληψης, καθώς και συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που συναντούν οι επαγγελματίες κατά τη συμπλήρωση τους, τα σχόλια και τις προτάσεις τους. Η πραγματοποίηση μιας τέτοιας συνάντησης ήταν επιτακτική ιδιαίτερα μετά τη διετή «παύση» της συνεργασίας του ΕΚΤΕΠΝ με τα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξαιτίας αφενός μεν της 6μηνης αναστολής λειτουργίας του ΕΚΤΕΠΝ το 2008, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί η συλλογή στοιχείων, αφετέρου δε της απόφασης του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2009 να μην σταλούν στο ΕΚΤΕΠΝ τα στοιχεία του έργου τους, σε μια προσπάθεια άσκησης πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς για την επίλυση οικονομικών και θεσμικών προβλημάτων τους.
Επιπλέον, το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά στοιχεία για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες στο χώρο της πρόληψης.

τη διάχυση και την ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τις παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται στην Ελλάδα

Βασικός σκοπός του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παρουσίαση και διάθεση των στοιχείων που συλλέγονται και αναλύονται σε εθνικό (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ) και σε ευρωπαϊκό (π.χ. Εθνική Ετήσια Έκθεση που αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο) επίπεδο. Επιπλέον, τα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης, προβάλλονται σε σταθερή βάση από το ΕΚΤΕΠΝ μέσω των εξής ηλεκτρονικών βάσεων και εκδόσεων:

την ανάδειξη των παρεμβάσεων πρόληψης που υλοποιούνται στην Ελλάδα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Εκτός από την πάγια παρουσίαση σε ετήσια βάση πληροφοριών για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στη χώρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στόχος του ΕΚΤΕΠΝ αποτελεί επίσης η ανάδειξη των παρεμβάσεων πρόληψης –κυρίως αυτών που αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής - καθώς και η προώθηση τους σε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών.

Στο πλαίσιο αυτό, παρεμβάσεις που υλοποιούν τα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης, και έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδείγματα ‘καλής πρακτικής’ (σύμφωνα με συγκεκριμένα αξιολογητικά κριτήρια που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο), προβάλλονται στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση δεδομένων EDDRA του Ευρωπαϊκού Κέντρου.

την προώθηση της αξιολόγησης και της σχετικής έρευνας στον τομέα της πρόληψης

Το ΕΚΤΕΠΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αξιολόγησης με τη συμμετοχή σε ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, τη διενέργεια σχετικών προγραμμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό:

 • Συμβάλλει στον εμπλουτισμό της Ηλεκτρονικής Βάσης Εργαλείων Αξιολόγησης (Evaluation Instrument Bank) του Ευρωπαϊκού Κέντρου με εργαλεία αξιολόγησης πρόληψης.
 • Ανταποκρίνεται σε αιτήματα και συνεργάζεται με Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την παροχή υποστήριξης στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων που υλοποιούν.
 • Πραγματοποίησε σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ την Αξιολόγηση των Δυσκολιών και Αναγκών των Κέντρων Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1999-2000). Η αξιολόγηση αυτή, στην οποία συμμετείχαν τα 40 Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούσαν πανελλαδικά, είχε ως στόχο να συμβάλει στην χάραξη πολιτικής για τη διασφάλιση και βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα της πρόληψης.
 • Συνεργάστηκε με τον ΟΚΑΝΑ στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων για την αποτίμηση του έργου των υποστηρικτικών και εκπαιδευτικών φορέων στον τομέα της πρόληψης, καθώς και του έργου των Κέντρων Πρόληψης μέσα στην τριετία των συμβάσεων τους με τον ΟΚΑΝΑ.
 • Πραγματοποίησε συγκριτική ανάλυση των ομοιοτήτων και των διαφορών των σχολικών παρεμβάσεων πρόληψης που υλοποιούνται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία παρουσιάζονται στην ευρωπαϊκή βάση EDDRA.

Επιπλέον, το ΕΚΤΕΠΝ πραγματοποιεί σχετικές εκδόσεις, οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό:

 • Πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια σε στελέχη από το χώρο της πρόληψης σχετικά με το ερωτηματολόγιο EDDRA και το ρόλο του στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση παρεμβάσεων πρόληψης.
 • Ανέλαβε την πιλοτική εφαρμογή του Οδηγού Αξιολόγησης Παρεμβάσεων για την Πρόληψη της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, σε συνεργασία με Κέντρα Πρόληψης.
 • Οργάνωσε σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα «Το ερωτηματολόγιο περιγραφής προγραμμάτων μείωσης της ζήτησης EDDRA και η αξιολόγηση» (1999). Το ένα σεμινάριο απευθυνόταν σε στελέχη από το χώρο της πρόληψης και το άλλο σε στελέχη από το χώρο της θεραπείας. Στα σεμινάρια αυτά οι επαγγελματίες εξοικειώθηκαν με τη φιλοσοφία της αξιολόγησης καθώς και με το ρόλο του ερωτηματολογίου EDDRA στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση προγραμμάτων μείωσης της ζήτησης.
 • Οργάνωσε σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα «Αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης: Μια συνεκτική διαδικασία», τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (2002). Τα σεμινάρια αυτά, στα οποία συμμετείχε ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματιών από το χώρο της πρόληψης, ήταν μια πρώτη πρωτοβουλία στην Ελλάδα προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη για εκπαίδευση σε θέματα αξιολόγησης.
 • Στο πλαίσιο των δύο πανελλήνιων συναντήσεων που διοργανώθηκαν από το ΕΚΤΕΠΝ, η μία συνάντηση απευθυνόταν σε στελέχη από το χώρο της πρόληψης (11 Δεκεμβρίου 2009) και η άλλη σε στελέχη από το χώρο της θεραπείας, παρουσιάστηκε το ανανεωμένο σύστημα πληροφόρησης EDDRA. Συγκεκριμένα, έγινε παρουσίαση του σκεπτικού και της μεθοδολογίας του συστήματος, και του σκεπτικού του ανανεωμένου ερωτηματολογίου EDDRA, καθώς και του ρόλου του στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση παρεμβάσεων μείωσης της ζήτησης.
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη