Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


Μείωση της ζήτησης – Βασικοί άξονες δουλειάς

Οι βασικοί άξονες δουλειάς του τομέα μείωσης της ζήτησης του ΕΚΤΕΠΝ περιλαμβάνουν:

τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τις παρεμβάσεις μείωσης της ζήτησης που υλοποιούνται στη χώρα

Μία από τις βασικές δραστηριότητες του ΕΚΤΕΠΝ είναι η συλλογή αναλυτικών και συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τις παρεμβάσεις πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών, θεραπείας χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών και κοινωνικής επανένταξης απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτηση ατόμων. Στόχος είναι η αποτύπωση με συγκρίσιμο και συνολικό τρόπο ποσοτικοποιημένων στοιχείων των παρεμβάσεων μειώσεις της ζήτησης καθώς και η διαμόρφωση μιας όσο το δυνατόν πιο πλήρους εικόνας σχετικά με τον τομέα μείωσης της ζήτησης και των διαφορετικών τύπων παρεμβάσεων που υλοποιούνται στη χώρα. Για τη συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών το ΕΚΤΕΠΝ έχει διαμορφώσει και χρησιμοποιεί ειδικά ερωτηματολόγια τα οποία αποστέλλονται στους φορείς σε ετήσια βάση.

τη διάχυση και ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τις παρεμβάσεις μείωσης της ζήτησης που υλοποιούνται στην Ελλάδα

Βασικός σκοπός του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παρουσίαση και διάθεση των στοιχείων που συλλέγονται και αναλύονται σε εθνικό (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ [link: 3]) και ευρωπαϊκό (π.χ. Εθνική Ετήσια Έκθεση που αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο) επίπεδο.

Επιπλέον, πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Ελλάδας στο χώρο της μείωσης της ζήτησης διατίθενται μέσω σχετικών εκδόσεων και ηλεκτρονικών βάσεων του ΕΚΤΕΠΝ. Ο Οδηγός Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Ουσιοεξαρτήσεων περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τις κύριες δραστηριότητες των υπηρεσιών μείωσης της ζήτησης των εξαρτησιογόνων ουσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

την ανάδειξη των παρεμβάσεων μείωσης της ζήτησης που υλοποιούνται στην Ελλάδα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Εκτός από την πάγια παρουσίαση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε ετήσια βάση των πληροφοριών για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στη χώρα, στόχος του ΕΚΤΕΠΝ αποτελεί επίσης η ανάδειξη των παρεμβάσεων μείωσης της ζήτησης –κυρίως αυτών που αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής – καθώς και η προώθηση τους σε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών.

Στο πλαίσιο αυτό, ελληνικοί φορείς μείωσης της ζήτησης και παρεμβάσεις που υλοποιούν και έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδείγματα καλής πρακτικής (σύμφωνα με συγκεκριμένα αξιολογητικά κριτήρια που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο), προβάλλονται στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση δεδομένων EDDRA [link: 2.2.5] του Ευρωπαϊκού Κέντρου.

την προώθηση της αξιολόγησης και της σχετικής έρευνας σε όλο το φάσμα παρεμβάσεων μείωσης της ζήτησης στη χώρα

Το ΕΚΤΕΠΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αξιολόγησης με τη συμμετοχή σε ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, τη διενέργεια σχετικών προγραμμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤΕΠΝ συμβάλλει στον εμπλουτισμό της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής Βάσης Εργαλείων Αξιολόγησης (Evaluation Instrument Bank) του Ευρωπαϊκού Κέντρου με έγκυρα ελληνικά ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση παρεμβάσεων μείωσης της ζήτησης.

Επιπλέον, το ΕΚΤΕΠΝ πραγματοποιεί σχετικές εκδόσεις, οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης.

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη