Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Ο δείκτης επικράτησης της χρήσης στον πληθυσμό αφορά στοιχεία που προέρχονται από επιδημιολογικές έρευνες στο γενικό και στο μαθητικό πληθυσμό της χώρας. Οι έρευνες αυτές θα πρέπει να διεξάγονται με κοινά εργαλεία και μεθοδολογία ώστε να προκύπτουν συγκρίσιμα στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσον αφορά το γενικό πληθυσμό, το ΕΚΤΕΠΝ συμμετέχει ενεργά από το 1997 στην ομάδα εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για το δείκτη αυτό. Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν ένα κοινό ερευνητικό πρωτόκολλο και ένα ερωτηματολόγιο, τα οποία συστήνεται να χρησιμοποιήσουν τα κράτη–μέλη στις εθνικές έρευνες γενικού πληθυσμού προκειμένου να προκύπτουν συγκρίσιμα στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην πανελλήνια έρευνα που πραγματοποίησε το ΕΠΙΨΥ το 2004, η εναρμόνιση του ΕΚΤΕΠΝ με το δείκτη ήταν πλήρης.

Το ΕΚΤΕΠΝ παρέχει, επίσης, τα στοιχεία από τις έρευνες του ΕΠΙΨΥ στην Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Βάση των Ερευνών Γενικού Πληθυσμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου (European Union Databank on National Population Surveys on Drug Use).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πατήστε εδώ.

Το έντυπο καταγραφής ερευνητικής δραστηριότητας στο χώρο των εξαρτησιογόνων ουσιών. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε το ειδικό έντυπο που έχει διαμορφώσει το ΕΚΤΕΠΝ προκειμένου Έλληνες ερευνητές να καταγράφουν τις έρευνες στις οποίες συμμετέχουν σχετικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες
Πεδίο καταχώρησης περιλήψεων από επιστημονικές εργασίες, παρουσιάσεις σε συνέδρια, κτλ. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε το ειδικό έντυπο που έχει διαμορφώσει το ΕΚΤΕΠΝ προκειμένου να καταχωρήσετε περιλήψεις από επιστημονικές εργασίες, παρουσιάσεις σε συνέδρια κτλ.
Ελλάδα: τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την επικράτηση της χρήσης ναρκωτικών στον πληθυσμό. Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 2011. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την Έκθεση.
Ευρώπη: στοιχεία για την επικράτηση της χρήσης ναρκωτικών στον πληθυσμό στην Ευρώπη. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη, όπου παρουσιάζονταιτελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη